Lijst van politiek prominente personen “PPP”

De “PPP’s” zijn de personen uit onderstaande lijst die deze mandaten of functies uitoefenen of minder dan 1 jaar geleden hebben uitgeoefend:

Leden van hun directe familie:

☒ Ouders                          ☒ Kinderen en hun partners     ☒ samenwonenden

☒ Broers en zussen       ☒ Grootouders                                ☒ Kleinkinderen

☐ Tantes en Nonkels    ☐ Overgrootouders                      ☐ Neven/Nichten

Mensen waarvan bekend is dat ze nauw verbonden zijn, zoals :

 • personen die met een PPP de uiteindelijke begunstigde zijn van een vennootschap, een juridische entiteit of juridische constructies, een vereniging of een (internationale) stichting zonder winstoogmerk, of waarvan bekend is dat zij een andere nauwe zakelijke relatie onderhoudt met een PPP; Bijv.: medewerkers
 • de natuurlijke personen die de enige uiteindelijke begunstigden zijn van een vennootschap, een juridische entiteit of juridische constructie, een vereniging of een (internationale) stichting zonder winstoogmerk waarvan bekend is dat deze is opgericht in feite in het belang van een PPP.

Bijvoorbeeld: Vennoten / bestuurders van een bedrijf

1 ° Staatshoofden, Regeringsleiders, Ministers en Staatssecretarissen:

 1. de Koning;
 2. de minister-president, minister-president, vice-premiers, vice-minister-presidenten, ministers en staatssecretarissen

2° parlementsleden of leden van gelijkaardige wetgevende organen:

 1. de voorzitter van de kamer, de voorzitter van de Senaat, de voorzitter van het Parlement, de leden van het Parlement, de senatoren, de gecoöpteerde senatoren, de voorzitters van commissies en leden van commissies;

3° leden van de bestuursorganen van politieke partijen:

 1. de leden van de partijleiding, de politieke raad, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat;

4° leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of andere hoge rechterlijke instanties, waaronder administratieve rechterlijke instanties, wier beslissingen niet vatbaar zijn voor beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden:

 1. Raadsheer aan het Hof van Cassatie (inclusief de eerste voorzitter, de voorzitter en de raadsheren);
 2. Raadsheer aan het hof van Beroep (inclusief de eerste voorzitter, kamervoorzitter en de raadsheren);
 3. Raadsheer aan het arbeidshof (inclusief de eerste voorzitter, kamervoorzitter en raadsheren);
 4. plaatsvervangende raadsheren van deze drie rechtbanken; e) de eerste voorzitter, de voorzitters, de kamervoorzitters, de staatsraadsleden, … van de Raad van State;

5° leden van de rekenkamers of van de raden van bestuur van centrale banken:

 1. de Gouverneur en de leden van de Raad van Bestuur en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;
 2. de eerste voorzitter, de voorzitters en adviseurs van de Rekenkamer;

6° ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten:

 1. ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;
 2. officieren met de rang van generaal of admiraal die door de Koning zijn aangesteld om een bepaalde functie uit te oefenen;
 3. officieren met de rang van luitenant-generaal of vice-admiraal die door de Koning of de Minister van Defensie in hun dienst worden benoemd;
 4. officieren met de rang van generaal-majoor of divisie-admiraal die in hun dienst worden benoemd door de Koning of de Minister van Defensie; e) officieren met de rang van brigade-generaal of flottielje-admiraal die door de Koning zijn aangesteld om een bepaalde functie uit te oefenen;

7 ° leden van de bestuurs-, bestuurs- of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven:

 1. de Chief Executive Officer, de Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, de bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en van het directiecomité, de overheidsaccountants;
 2. bestuurders, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur van een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied, of personen die daarbinnen een gelijkwaardige functie bekleden.