info@vvverzekeringen.be - 053/67.12.79

Professionele Klantencategorisatie

Professionele Klantencategorisatie

V22a dd 15/4/2022

Komt u in aanmerking als professionele klant?

Bijlage bij het Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot bepaling van de regels en procedures tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Wie zijn de professionele klanten?

Een professionele cliënt is een cliënt die de ervaring, kennis en kunde heeft om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de risico’s goed in te schatten. Om als professionele klant te worden beschouwd, moet de klant aan de volgende criteria voldoen.

Bron: https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-19-december-2017_n2017032214

U komt direct in aanmerking voor kwalificatie als professionele cliënt als u ressorteert in een van hieronder in punt I genoemde categorieën:

  1. Categorieën klanten die voor de toepassing van dit besluit als professionele klanten worden beschouwd:

Als professionele cliënten worden beschouwd; alle beleggingsdiensten en -activiteiten en voor alle financiële instrumenten:

1° de entiteiten die over een vergunning of gereguleerd moeten beschikken om op de financiële markten te opereren.

Onderstaande lijst omvat alle erkende entiteiten die de kenmerkende activiteiten van de beoogde entiteiten uitvoeren, ongeacht of ze zijn goedgekeurd door een lidstaat in toepassing van een richtlijn, of zijn toegestaan of gereguleerd door een lidstaat zonder verwijzing naar een richtlijn, of goedgekeurd of gereguleerd door een derde land:

a) kredietinstellingen;

b) beleggingsondernemingen;

c) andere erkende of gereguleerde financiële instellingen;

d) verzekeringsondernemingen;

e) instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen;

f) pensioenfondsen en hun beheervennootschappen;

g) handelaren in grondstoffen en derivaten daarop;

h) lokale bedrijven (“locals”);

i) andere institutionele beleggers;

2° andere grote vennootschappen dan die bedoeld in 1° die op individueel niveau voldoen aan twee van de volgende grootteorde – criteria:

a) balanstotaal: twintig miljoen euro,

b) netto-omzet: veertig miljoen euro,

c) eigen vermogen: twee miljoen euro;

3° de Belgische Staat, Gemeenschappen en Gewesten, buitenlandse nationale en regionale overheden, openbare instellingen die de overheidsschuld op nationaal of regionaal niveau beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB en andere soortgelijke internationale organisaties;

4° andere institutionele beleggers waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het beleggen in financiële instrumenten, in het bijzonder entiteiten die zich bezighouden met de effectisering van activa of andere financieringsverrichtingen. Voornoemde entiteiten worden beschouwd als professionele klanten. Zij moeten echter kunnen verzoeken om de behandeling van niet-professionele cliënten, en gereguleerde ondernemingen kunnen ermee instemmen hun een hoger beschermingsniveau te verlenen. Wanneer de cliënt van een gereglementeerde vennootschap bedoeld in artikel 26 van de wet van 2 augustus 2002 een vennootschap is zoals hierboven bedoeld, moet de gereglementeerde vennootschap hem, alvorens enige dienst te verlenen, hem ervan op de hoogte brengen dat hij, op basis van de informatie op haar als professionele cliënt ter beschikking stelt en dat zij als zodanig zal worden behandeld, tenzij anders overeengekomen tussen de gereguleerde onderneming en de cliënt.

De gereglementeerde vennootschap (de makelaar) moet de klant ook informeren dat hij een wijziging van het contract kan vragen om een betere bescherming te genieten. Het is aan de gereputeerde professionele cliënt om dit hogere beschermingsniveau aan te vragen als hij van mening is dat hij de risico’s waaraan hij wordt blootgesteld niet goed kan inschatten of beheersen. Dit hogere beschermingsniveau wordt verleend wanneer een geachte professionele cliënt een schriftelijke overeenkomst aangaat met de gereguleerde vennootschap waarin wordt bepaald dat hij niet als professionele cliënt mag worden behandeld in de zin van de toepasselijke gedragsregels. Deze overeenkomst specificeert de diensten of transacties, of de soorten producten of transacties, waarop deze van toepassing is.

U komt niet direct in aanmerking voor categorisatie als professionele klant, maar voldoet aan volgende criteria:

  1. Klanten die op eigen verzoek als professionele klant kunnen worden behandeld

Criteria voor het identificeren van cliënten die als professionele klant moeten worden beschouwd:

Ook andere cliënten dan die genoemd in deel I, waaronder overheidsinstanties, lokale overheden, gemeenten en particuliere investeerders, kan worden toegestaan om afstand te doen van een deel van de bescherming die hen door de gedragsregels wordt geboden.

De gereglementeerde vennootschappen bedoeld in artikel 4, 3° van dit besluit zijn dus bevoegd om elk van deze cliënten als een professionele cliënt te behandelen, mits naleving van de toepasselijke criteria en de volgende procedure. Deze cliënten worden echter niet verondersteld te beschikken over kennis en ervaring van de markt die vergelijkbaar is met die van de categorieën professionele cliënten opgesomd in deel I. De cliënt kan slechts rechtsgeldig afstand doen van de bescherming die de gedragsregels aan de cliënt verlenen indien een adequate beoordeling door de gereglementeerde onderneming van de bekwaamheid, ervaring en kennis van de cliënt biedt de gereglementeerde onderneming redelijke zekerheid, in het licht van de aard van de beoogde transacties of diensten, dat hij in staat is zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s te begrijpen.

De geschiktheidscriteria die worden toegepast op de bestuurders en de effectieve leiding van de entiteiten die op basis van de financiële richtlijnen zijn toegelaten, kunnen als voorbeeld dienen voor de beoordeling van de bekwaamheid en kennis van de cliënt. In het geval van een kleine onderneming heeft deze beoordeling betrekking op de persoon die gemachtigd is om namens de kleine onderneming transacties uit te voeren.

Als onderdeel van deze beoordeling moet aan ten minste 2 van de volgende criteria worden voldaan:

1° de cliënt heeft tijdens de voorgaande vier kwartalen gemiddeld tien transacties van aanzienlijke omvang per kwartaal op de betrokken markt uitgevoerd;

2° de waarde van de portefeuille van financiële instrumenten van de cliënt, met inbegrip van bankdeposito’s en financiële instrumenten, hoger is dan 500.000 euro;

3° de cliënt heeft sedert ten minste één jaar of sedert ten minste één jaar, in de financiële sector, een beroepsfunctie die kennis vereist van de beoogde verrichtingen of diensten.

  1. Procedure

Deze klanten kunnen alleen afstand doen van de bescherming die voortvloeit uit de gedragsregels als de volgende procedure wordt gerespecteerd:

1° de cliënt stelt de gereglementeerde vennootschap schriftelijk in kennis van zijn wens om als professionele cliënt te worden behandeld, hetzij in het algemeen, hetzij voor een bepaalde beleggingsdienst of transactie, of zelfs voor een type transactie of product;

2° de gereglementeerde vennootschap waarschuwt de cliënt duidelijk en schriftelijk voor de bescherming en rechten op vergoeding onder het beleggersbeschermingsregime waarvan hij het risico loopt zichzelf te ontnemen;

3° de klant verklaart schriftelijk, in een document apart van het contract, dat hij op de hoogte is van de gevolgen van het afzien van voornoemde beschermingen.

Alvorens te besluiten deze afstand van de door de gedragsregels verleende bescherming te aanvaarden, moet de gereglementeerde vennootschap alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de cliënt die als professionele cliënt wil worden behandeld, voldoet aan de criteria die in deze sectie zijn uiteengezet.

Gereguleerde bedrijven moeten passende, gedocumenteerde interne beleidslijnen en procedures implementeren voor het classificeren van klanten. Het is de verantwoordelijkheid van professionele klanten om de gereguleerde onderneming op de hoogte te stellen van elke wijziging die van invloed kan zijn op hun classificatie. Een gereglementeerde vennootschap die vaststelt dat een cliënt niet meer voldoet aan de voorwaarden om als professionele cliënt te worden behandeld, moet echter passende maatregelen nemen.